§118§Toekomst

§155§Ontwikkelen nieuw strategisch beleid

Het huidige strategisch beleidsplan geldt tot en met 2017. Vanwege vele ontwikkelingen (zowel binnen als buiten de muren van het WZA) en de uitbreiding van de raad van bestuur in november 2017, is het ontwikkelen van nieuw strategisch beleid opgeschort naar medio 2018.

Wel hebben er in 2017 twee strategieconferenties plaatsgevonden, bedoeld om een gemeenschappelijk en realistisch beeld te creëren rond de toekomst van het WZA. Dit gebeurde door discussie en dialoog tussen ongeveer 45 collega’s, waarvan de helft medisch specialist. Ook de OR, de VAR, SE-hoofden en het voltallige directieteam waren aanwezig. De twee conferenties hebben waardevolle bijdragen opgeleverd voor het opstellen van de verschillende toekomstscenario's.

Juli 2017 is gebleken dat het inzetten op een preferente samenwerking tussen het Martini Ziekenhuis en het WZA niet langer houdbaar is. Op een aantal cruciale dossiers is onvoldoende voortgang geboekt. Dit maakte het nodig om andere mogelijkheden tot samenwerken te onderzoeken. In dit kader zijn gesprekken met onder andere Treant gestart. De bestaande samenwerkingsverbanden met het Martini Ziekenhuis, bijvoorbeeld op het gebied van de geriatrie, worden gecontinueerd.

In samenspraak met onze interne en externe stakeholders wordt medio 2018 een nieuw strategisch beleidsplan geschreven voor de periode 2018-2021.

§156§Bouwzaken

Het ziekenhuis heeft in 2017 op basis van het masterplan Huisvesting het structuurontwerp gemaakt. Het zwaartepunt ligt op het bouwprogramma voor de OK. Dit bouwprogramma wordt in 2018 voorbereid, in 2019 uitgevoerd en in 2020 opgeleverd. Het Ouder- en kindcentrum wordt verder voorbereid zodat in 2019 een nieuw centrum kan worden opgeleverd.

In 2018 wordt het nieuwe dialysecentrum gebouwd en in gebruik genomen, de afdeling Klinische neurofysologie-Vaatlab verbouwd en de tweede CT-scanner gehuisvest.

§157§Personeelszaken

Het WZA stelt zich ten doel om toekomstbestendige zorg te bieden in Drenthe en toe te groeien naar een nieuw zorgconcept. We moeten anticiperen op grote veranderingen en ondertussen “gewoon” goede zorg blijven leveren en slim blijven werken. Daarvoor is het nodig dat de medewerkers (inclusief leidinggevenden) gezond en gemotiveerd blijven, zich blijven ontwikkelen en balans houden tussen hun werk- en privéleven.

Komend jaar ligt het accent op het vergroten van het bewustzijn van medewerkers ten aanzien van hun eigen inzetbaarheid. Er wordt een beleid ontwikkeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid en tevens zullen er ondersteunende activiteiten worden georganiseerd. Het merendeel van de leidinggevenden en een vertegenwoordiging van de medisch specialisten volgt een intensieve leiderschapstraining die de verandering naar meer eigenaarschap bij de medewerkers moet ondersteunen.

In 2018 wordt de digitalisering van de HR-processen voortgezet. Management Self Service doet halverwege het jaar zijn intrede en ook het werving- en selectieproces wordt deels geautomatiseerd. Daarnaast wordt een start gemaakt met de invoering van een generiek functiehuis.

Tot slot hebben in 2018 de moeilijk vervulbare functies onze aandacht. Er is sprake van een krapte op de arbeidsmarkt t.a.v. een aantal specialistische verpleegkundige functies en dat vraagt om regionale samenwerking op het gebied van het werven en opleiden. Tevens vraagt het om het boeien en binden van deze medewerkers bij het WZA.

 

 

§158§Financiële zaken

Om goed in te kunnen spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen moeten de komende jaren worden geïnvesteerd in het EPD, informatie-uitwisseling in de keten en ict-infrastructuur. Hiervoor wordt een meerjaren investeringsprogramma ict opgesteld. Het WZA heeft een gezonde financiële uitgangspositie. In het financieel beleid wordt al een aantal jaren rekening gehouden met de toekomstige financieringsbehoefte in het kader van de bouw en andere projecten.

Voor de financiering van de investeringen in bouw, inventaris en ict wordt een overkoepelende business case opgesteld. Gezien de goede liquiditeitspositie van het WZA kunnen de eerste investeringsbedragen uit eigen middelen worden bekostigd. Het WZA wil echter structureel een gezonde balans hebben, waarbij er een evenwicht is tussen de vaste activa en langlopende passiva. Om hier invulling aan te geven wordt ten behoeve van de geplande investeringen bancaire financiering aangetrokken.

Het WZA voert een verkenning uit naar samenwerking in de regio en de ontwikkeling van een duurzaam zorgconcept. Bij dit traject wordt zorgvuldig gekeken naar toekomstige financiële consequenties. Dit kan impact hebben op het investeringstraject voor de komende jaren. Het uitgangspunt daarbij is een kwalitatief goed ziekenhuis met een gezonde financiële basis.