§115§Slim en verstandig

§167§ICT

ICT-strategie

De grote lijn van de ICT investeringen is voor de komende zes jaar door de raad van toezicht vastgelegd in het meerjarenprogramma ICT . De relatie met de patiënt is (uiteraard) het belangrijkste thema. Hieronder vallen niet alleen voorzieningen voor patiënten en bezoekers, maar ook projecten om het elektronisch patiëntendossier (EPD) verder te ontwikkelen en met de patiënt te delen. Zo kan ICT bijdragen aan meer regie voor de patiënt. De partners uit de keten - het tweede thema - zijn daarbij niet te missen. De ontwikkeling van ketendossiers, mogelijkheden om gegevens uit te wisselen én de onderliggende investeringen in privacy en informatieveiligheid vormen een evenwichtig pakket aan maatregelen om de inhoudelijke samenwerking te ondersteunen. Om de medewerkers van het WZA te helpen om kwaliteit te leveren is onder het derde en laatste thema een aantal projecten gegroepeerd die modern, prettig en veilig werken faciliteren.

E-health

In het patiëntenportaal van het WZA kunnen afspraken gemaakt worden met een aantal specialisten, en kunnen patiënten zich voorbereiden op hun bezoek aan de anesthesist, voorafgaand aan een operatie. Het WZA wil de patiënt veel meer kunnen bieden en is daarom begonnen met de eerste fase van een project dat in 2018 zal leiden tot de mogelijkheid om het eigen dossier in te zien. De technische voorbereidingen zijn gestart.

Overstap naar HiX

Bijna het hele verslagjaar is gewerkt aan de overstap van EZIS - het programma dat zowel het ziekenhuisinformatiesysteem als het elektronisch patiëntendossier omvat - naar HiX 6.1. De voorbereiding is cruciaal bij dit soort projecten. Meer dan honderd mensen, ook velen uit de zorg, waren actief betrokken bij het inpassen, het testen van het resultaat en het opleiden van alle gebruikers van HiX. Voor de veiligheid van de patiënten hebben alleen medewerkers die de opleiding hebben gevolgd toegang tot HiX.

17 november is HiX in het WZA live gegaan. Een groot succes, ook volgens de leverancier, die de goede voorbereiding, de samenwerking met en binnen het WZA en de geringe hoeveelheid nawerk prees.

De overstap van EZIS naar HiX 6.1 was een groot succes en een feestelijk moment. De overstap van EZIS naar HiX 6.1 was een groot succes en een feestelijk moment.

§171§Doelmatigheid

Personeelskosten

De totale formatie is in 2017 toegenomen tot 950 fte. De formatiestijgingen hebben vonden voornamelijk plaats in de kliniek en poliklinieken. Daarnaast is ook op enkele plaatsen binnen de ondersteunende diensten sprake van hogere inzet van fte. De hogere formatie wordt deels ingezet uit kwalitatieve overwegingen. Daarnaast spelen een relatief hoog ziekteverzuim, opleidingsuren en inzet van medewerkers in enkele grote projecten een rol. De formatiegroei leidt echter ook tot een vraagstuk op het gebied van doelmatigheid. Op de verpleegafdelingen heeft een analyse plaatsgevonden van de verpleegkundige inzet. Hieruit blijkt dat er ruimte is voor verbetering. Deze verbeteringen worden in 2018 in gang gezet. Daarnaast vindt begin 2018 een organisatiebrede verkenning plaats van doelmatigheidsverbeteringen. De implementatie hiervan moet in 2018 en 2019 plaatsvinden.

Geneesmiddelen

De geneesmiddelen vormen een steeds grotere kostenpost. Het risico hiervan wordt grotendeels afgedekt doordat er met verzekeraars steeds vaker een vorm van nacalculatie wordt afgesproken voor dure geneesmiddelen. De apotheek stuurt actief op een doelmatig gebruik van dure geneesmiddelen en, waar mogelijk, inzet van goedkopere biosimilars. Uit een externe benchmark blijkt dat het WZA dit goed doet.

Overige kosten

De overige kosten hebben een gematigde ontwikkeling doorgemaakt. Dit is mede te danken aan een scherp inkoopbeleid.

Kapitaallasten

De reguliere kapitaallasten waren de afgelopen jaren relatief laag. Dit hangt uiteraard samen met de leeftijd van het gebouw en de installaties. Daarbij is in de aanloop naar verbouw en renovatie bovendien sprake van een relatief laag investeringsniveau voor inventaris.

Benchmark kosten

Het WZA neemt jaarlijks deel aan een kostprijsbenchmark van Logex. Hieruit blijkt dat het WZA ten opzichte van vergelijkbare ziekenhuizen een doelmatig ziekenhuis is.

§172§Zorgverzekeraars

Het WZA heeft met de zorgverzekeraars uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen in de zorg en de positie van het WZA in de regio. Het WZA wil de komende jaren inzetten op vernieuwing en regionale samenwerking op het gebied van de chronische, electieve en acute zorg. De keuzes op dit vlak komen mede in overleg met de grootste verzekeraars tot stand. Daarnaast moet het WZA de komende jaren investeren in innovatie, bouw en ICT. De financiële ruimte hiervoor moet worden gecreëerd door een doelmatige organisatie in combinatie met gezonde financiële afspraken met zorgverzekeraars. Eind 2017 heeft het WZA met alle verzekeraars afspraken kunnen maken over 2018. Er is sprake van eenjarige contracten. Het WZA blijft streven naar meerjarige overeenkomsten met de zorgverzekeraars.