§112§In het hart van de regio

§243§Patiëntgericht werken

Patiëntervaringsonderzoek

Jaarlijks vraagt het WZA de mening van patiënten over de zorg die zij bij ons ontvingen. We gebruiken hiervoor de CQ-index (CQi), een landelijke vragenlijst die voor alle ziekenhuizen gelijk is, waardoor een vergelijking gemaakt kan worden. Ook in 2017 kregen 5500 patiënten steekproefsgewijs een brief van onderzoeksbureau Mediquest. 954 respondenten (30,6%) reageerden op de polikliniekvragenlijst, en 771 (39,8) op de kliniekvragenlijst. Op beide onderdelen scoort het WZA de hoogste rapportcijfers van de benchmark: een 8,58 op de polikliniek, een 8,7 op de kliniek. Het hoge cijfer van de poliklinieken komt vooral voort uit de intermenselijke aspecten, zoals de bejegening, de samenwerking en de communicatie. Bij de opnameafdelingen waren het gevoel van veiligheid, de bereikbaarheid, het pijnbeleid, de kamer en de uitleg van de behandeling doorslaggevend.

De SEH heeft geen CQi-meting gehad, maar is aangehaakt bij de vragenlijst van Santeon. De afdeling behaalt een 'gemiddelde' score en scoort daarmee vergelijkbaar als de benchmark. Positieve uitschieters kwamen binnen op de dimensies ‘baliemedewerker en privacy’ en ‘behandeling door de zorgverleners’. Het rapportcijfer dat de patiënten de SEH gaven was gemiddeld een 7,89.

Nieuwe website

In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe ziekenhuiswebsite. Het primaire doel van deze nieuwe WZA-website is om de patiënt te ondersteunen vooraf, tijdens en na het zorgtraject. Om verschillende types patiënten te bedienen, wordt de informatie op de nieuwe website op verschillende niveaus aangeboden: korte, eenvoudige teksten voor de groep minder-zelfredzame patiënten, uitgebreidere uitleg voor de pragmatische en maatschappijkritische patiënt. Het patiëntenpanel en cliëntenraad zijn bij de ontwikkeling betrokken geweest. De website moet medio 2018 live gaan.

§121§Gastvrijheid

Mystery metingen

Het WZA besteedt veel aandacht aan gastvrijheid. Ook in 2017 lag hier onze focus. We optimaliseren de communicatie met patiënten als het gaat om onder meer bejegening, begeleiding en patiëntenparticipatie. Verder wordt gewerkt aan het verkorten van toegangstijden, het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid en het optimaliseren van de voedingsvoorziening voor patiënten.

Er wordt continu verder ontwikkeld om de gastbeleving voor bellers en bezoekers van het WZA te vergroten. Zo zijn in het vierde kwartaal van 2017 de voorbereidingen getroffen voor een 'patiënt journey' via de receptie en vrijwilligers in de centrale hal op de polikliniek Chirurgie. De patiënt journey is gericht op en geeft inzicht in de beleving bij de fysieke ontvangst bij de gastvrouwen/-heren, de receptie en vervolgens bij de balie en in de spreekkamer van de polikliniek Chirurgie. Daarnaast wordt de telefonische ontvangst bij zowel de receptie als op de polikliniek Chirurgie gemeten met zogenaamde mystery calls. De metingen worden in het eerste kwartaal van 2018 uitgevoerd en gepresenteerd.

Nieuwe huisstijl

In 2017 is stap voor stap onze nieuwe huisstijl zichtbaar geworden. Deze huisstijl is gebaseerd op de kernwaarde 'empathie' en concreet vertaald naar de waarden persoonlijk, helder en verbonden. Bij interne bouwkundige projecten wordt steeds rekening gehouden met de richtlijnen uit het huisstijlhandboek. Een in het oog springende verandering zijn bijvoorbeeld enkele fotowanden met afbeeldingen van de Drentse natuur die in 2017 zijn aangebracht. Wij hopen dat deze karakterelementen eraan bijdragen dat patiënten en bezoekers zich thuis voelen in het WZA.

Onder meer in de oefenruimte van Fysiotherapie werd een sfeervolle fotowand aangebracht. Onder meer in de oefenruimte van Fysiotherapie werd een sfeervolle fotowand aangebracht.

§119§Samenwerking in de keten

Focus op onze toegevoegde waarde is meer dan ooit essentieel. Daarom werken we aan een hechte band met patiënten, patiëntenorganisaties, verwijzers, zorgpartners en overige stakeholders.

Transmurale samenwerking

Kwetsbare ouderen
Het WZA heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of we een stap verder kunnen gaan in de transmurale samenwerking rond kwetsbare ouderen. Het streven is om te zoeken naar een innovatieve aanpak die een oplossing biedt voor een aantal knelpunten en uitgaat van de zorgvraag van de patiënt. Samen met inwoners van Assen, patiënten, alle betrokken ketenpartners, gemeente Assen en provincie Drenthe hield het WZA twee interactieve workshops. Dit gebeurde met een zogenoemd HealthSuite Lab van Philips. Tijdens de workshops onderzochten de deelnemers hoe we een ondersteunend netwerk kunnen opzetten waarbinnen ouderen desgewenst 24/7 gemonitord kunnen worden. Het streven is om daarmee crisissituaties te voorkómen. Dit als een eerste stap naar een nieuw zorgconcept waarbij alle relevante partijen de zorg rond de patiënten in Drenthe samen gaan vormgeven. Zorg waarbij de patiënt en zijn zorgvraag centraal staan, ondersteund door de inzet van e-health en HRM-beleid over de instellingen heen. In april 2018 vindt een vervolgbijeenkomst plaats waarna projecten van keuze worden aangepakt.

Het WZA en UMCG Ambulancezorg tekenden een samenwerkingsovereenkomst om personeel uit te wisselen en op te leiden.

Samenwerking Ambulancezorg
Het WZA en UMCG Ambulancezorg tekenden in 2017 een intentieverklaring voor uitwisseling en opleiding van personeel. Het voornaamste doel hierbij is het waarborgen van de acute zorg, door het behoud en aantrekken van voldoende bekwaam personeel. Het voordeel voor de patiënt is een kwaliteitsverbetering door het laten aansluiten en delen van kennis. In Noord-Nederland zijn het WZA en UMCG Ambulancezorg de eersten die op deze manier vanuit de acute keten gaan samenwerken. De samenwerking is 1 januari 2018 ingegaan.

Transmurale zorgbrug
Maar liefst 22 thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in Groningen en Drenthe, waaronder het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, ondertekenden eind 2017 een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van ouderenzorg: de Transmurale Zorgbrug. Het doel van de Transmurale Zorgbrug (TZB) is om functieverlies en de sterfte van kwetsbare ouderen te verminderen door de overgang tussen ziekenhuis en thuissituatie te verbeteren.

Samenwerking Eerstelijns verblijf
In mei 2017 ondertekenden het WZA, Zorggroep Drenthe, Icare, Accolade Zorg, Interzorg, de huisartsen uit Assen en omgeving het samenwerkingsconvenant Eerstelijns verblijf. Eerstelijns verblijf is de benaming voor kortdurende zorg in een verpleeghuis of op een locatie die gespecialiseerd is in herstelzorg. Dit is bedoeld voor mensen die om zorggerelateerde redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat de benodigde zorg thuis niet mogelijk is, of vanwege herstel na een ziekenhuisopname. Er zijn goede onderlinge afspraken gemaakt, die ervoor zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Ontwikkeling 'spoedplein'
De Spoedeisendehulpafdeling (SEH) van het WZA en de Huisartsenspoedpost (HASP) gaan nauwer samenwerken. Daartoe hebben beide partijen in de zomer van 2017 een intentieverklaring ondertekend. Het is de bedoeling dat zij een gezamenlijk spoedplein ontwikkelen waarbij de patiënt bij één loket terecht kan. Een betere afstemming tussen SEH en de HASP moet onder meer leiden tot kortere wachttijden voor de patiënt. Een gezamenlijke werkgroep werkt de visie en processen uit. Pas daarna kan het nieuwe spoedplein fysiek ingericht worden. De planning daarvan hangt nauw samen met de uitvoering van het masterplan Huisvesting van het WZA.

KANS-overleg
Het KANS-overleg is een overleg tussen de ziekenhuisapotheek en de openbare apotheken uit het werkgebied van het WZA. In 2017 zijn er een aantal werkafspraken gemaakt rondom antistolling en is de procedure rondom medicatieoverdracht na ontslag geevalueerd en opnieuw vastgesteld.

Farmaceutische zorg aan instellingen
De ziekenhuisapotheek is verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg van een groot aantal instellingen in de regio. In 2017 heeft Vanboeijen besloten ook de farmaceutische zorg voor patiënten in Zuid-Drenthe over te brengen naar de ziekenhuisapotheek WZA.  

MOPHAR
In 2017 heeft de ziekenhuisapotheek samen met GGZ Drenthe het MOPHAR-project verder vormgegeven. MOPHAR staat voor Monitoring Outcomes of psychiatric PHARmacotherapy en heeft als doel de zorg rondom psychiatrische patiënten veiliger en doelmatiger te maken. Wat MOPHAR is en hoe het verpleegkundigen en behandelaren kan ondersteunen in hun werk, wordt uitgelegd in het onderstaande filmpje. In 2017 is een groot aantal poliklinieken voor patienten met een angst- of stemmingsstoornis gestart met de implementatie van MOPHAR. Er zijn ook plannen om MOPHAR te implementeren bij andere instellingen.

§123§Maatschappelijk ondernemen

Als grote organisatie en werkgever heeft het WZA een maatschappelijke en economische rol in de regio. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee waarbij ook zorg voor het milieu hoort.

In de Strategische koers 2015-2017 staan drie concrete doelstellingen opgenomen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  1. Jaarlijks verlagen van onze milieulast en CO2-uitstoot;
  2. Bij inkooptrajecten wordt duurzaamheid meegewogen in het programma van eisen;
  3. Het HRM-beleid is mede gericht op mensen met een (arbeids) achterstand.

§233§Milieu

Milieu-inspanningen

Hoewel zorg voor het milieu uiteraard een taak van ons allemaal is, is de verantwoordelijkheid binnen het WZA belegd in de lijn. Operationele milieuvraagstukken komen terecht bij een organisatiebrede werkgroep milieu. De werkgroep laat zich ondersteunen door een extern milieu-adviesbureau en legt verantwoording af aan de directeur Bedrijfsvoering. Op alle afdelingen hebben hygiëne-kwaliteitsmedewerkers een rol als aanspreekpunt voor milieugerelateerde zaken.

Het WZA is lid van Milieu Platform Zorg (MPZ) en verkrijgt via deze vereniging aanvullende kennis op het gebied van milieu. Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met instanties zoals de gemeente Assen en het Waterschap Hunze en Aa’s.

Milieuvergunning

De milieuvergunning van 2014 is nog steeds leidend voor de activiteiten die het WZA uitvoert. Er is regelmatig overleg met de gemeente Assen over bouwactiviteiten.

Recycling en afvoer van afvalstromen

De afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen, weergeven in gewicht per ton (1000 kg), laten een lichte stijging zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door het afvoeren van het  zware bouw- en sloopafval door verbouw op verpleegafdelingen. Het relatief dure specifiek ziekenhuisafval laat in gewicht een forse daling zien.

De stijging van de hoeveelheid gevaarlijk afval heeft te maken met het traject dat we hebben ingezet rond compliance milieu. Verbetermaatregelen in de opslag en vervoer gevaarlijke stoffen hebben ertoe geleid dat men zich meer bewust is van de stoffen in de categorie gevaarlijk. Er wordt beter gescheiden en dus méér gevaarlijk afval aangevoerd. Bovendien hebben we extra afgevoerd (oude voorraad) bij het opruimen van de kluizen.

Afgevoerde afvalstoffen

Afgevoerde afvalstoffen
    2017   2016 % verschil
  kg ton kg ton  
NIET-GEVAARLIJK AFVAL          
Glas (bont) 0 0 1 900 1,9 -100,00%
Glas (vlakgas) 2 820 2,8 0 0 100,00%
Papier en karton 52 106 52,1 42 904 42,9 21,40%
Papier vertrouwelijk 22 628 22,6 22 934 22,9 -1,30%
Datadragers (metaalafval (non-ferro's)) 0 0 0 0 0,00%
Bouw- en sloopafval 25 700 25,7 22 860 22,9 12,40%
Etensresten / Swill 14 980 15 14 210 14,2 5,40%
Restafval 224 860 224,9 220 960 221 1,80%
Folie 2 600 2,6 2 430 2,4 7,00%
B-hout 14 000 14 7 860 7,9 78,10%
           
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN          
Specifiek ziekenhuisafval 27 825 27,8 34 967 35 -20,40%
Vervuild glas 5 957 6 5 322 5,3 11,90%
Overige gevaarlijke afvalstoffen 9 989 10 3 482 3,5 186,90%
Totaal 403 465 403,5 379 829 379,8 6,20%

Gevaarlijke afvalstoffen

Omdat het WZA te maken heeft met het transport, overslag en opslag van gevaarlijke stoffen is volgens Europese wetgeving een veiligheidsadviseur verplicht. Het WZA koopt deze dienst extern in. De externe veiligheidsadviseur adviseert het WZA over het omgaan met gevaarlijk afval en loopt jaarlijks minimaal vier inspectierondes. In 2017 heeft de veiligheidsadviseur inspectie gelopen op de afdelingen facilitair/logistiek, apotheek, verpleegafdeling C0 en  technische zaken.

Er is in 2017 een omvangrijk project gestart om alle processen, vallend onder de ADR wet- en regelgeving, te optimaliseren en waar nodig te verbeteren. Door dit projectmatig aan te pakken wordt achterstand op het gebied van milieu weggewerkt en bewustwording in het WZA vergroot. Medio 2018 wordt het project afgerond.

Ook zijn verschillende zogenaamde awareness-trainingen gegeven aan medewerkers die dagelijks in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. De trainingen zijn gegeven aan de hygiëne-kwaliteitmedewerkers, medewerkers logistiek/afwaskeuken, technische zaken en magazijn. Het belangrijkste doel van deze trainingen was het vergroten van de bewustwording en het herkennen van gevaarlijke stoffen en hun symbolen.

In 2017 is de gevaarlijke stoffen-applicatie van het Milieu Platform Zorg (MPZ) in gebruik genomen en beschikbaar gesteld aan medewerkers van het WZA. Van alle gevaarlijke stoffen die in het WZA gebruikt worden is de relevantie informatie aanwezig. De applicatie geeft informatie geeft weer hoe veilig om te gaan met de stoffen waarmee  gewerkt wordt, hoe te handelen bij incidenten en welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Stoffen zijn per afdeling gecategoriseerd en daarmee eenvoudig in gebruik.

Energiebesparing

In het eerste kwartaal van 2017 is het energiebewustwordingsproject geëvalueerd dat in het voorafgaande jaar met een groot aantal vertegenwoordigers uit de organisatie is uitgewerkt. Aan de metingen is te zien dat er minder energie verbruikt wordt als men zich bewust is van het energieverbruik. Ten opzichte van het totale verbruik van het ziekenhuis gaat de energiebesparing hooguit enkele procenten opleveren omdat de grootverbruikers zoals de luchtbehandelingskasten niet beïnvloed worden door dit traject. Ook werd geconcludeerd dat energiebewustwording een verandertraject is dat en tijd en energie kost.

Op basis hiervan is In 2017 is onderstaande in gang gezet.

Warmtenet
In samenwerking met de Provincie Drenthe, de gemeente Assen, GGZ Assen en Van Boeijenoord is er een haalbaarheidsonderzoek gerealiseerd door Energy Valley om te zien welke energiebesparende maatregelen haalbaar zijn in dit samenwerkingsverband. Gedacht wordt aan een Warmte Koude Opslag (WKO) voor het WZA eventueel in combinatie met andere gebouwen en het plaatsen van zonnecollectoren.

Uit deze business analyse blijkt dat voor het WZA het gebruik van een WKO en het opwekken van energie door middel van zonnepanelen mogelijk is. Het WZA is voornemens langjarige levering van duurzame lokaalopgewekte energie af te nemen en zoekt naar een exploitant die voor eigen rekening en risico het benodigde energieconcept wil realiseren en exploiteren tegen een 'niet meer dan anders'-tarief. Het WZA voert deze RFI (Request for Information) uit en rondt dit in januari 2018 af.

LED-verlichting
Om LED-verlichting toe te passen moeten de bestaande armaturen worden vervangen. Het vervangen van het armatuur en de LED-lamp wordt echter niet in vijf jaar terugverdiend. Tijdens renovatie, zoals gepland in het langetermijnhuisvestingsplan, worden de armaturen vervangen door armaturen die geschikt zijn voor LED-verlichting. Ook bij ver-/nieuwbouw wordt gekozen voor LED-verlichting. Zo is bijvoorbeeld de gehele nieuwbouw van polikliniek Dermatologie voorzien van LED-verlichting. Ook Oogheelkunde is voor 95% voorzien van LED-lampen.

Kozijnen
Op dit moment worden de kozijnen in de gevels ter plaatsen van de verpleegafdeling vervangen door geïsoleerde kozijnen en HR++-glas. De afdelingen A1, A2 en C2 zijn voorzien van geïsoleerde kozijnen. De afdelingen B1, B2, C0 en C1 worden in de komende twee jaar gerealiseerd. Deze periode is nodig omdat het ontruimen van een afdeling om deze kozijnen te plaatsen een complexe zaak is en daardoor gefaseerd uitgevoerd moet worden.

Verbruik gas, water en elektriciteit

  2017 2016
Gas (in m3) 802.385 794.983
Elektriciteit (in Kwh) 5.62 mln 5.78 mln
Water (in m3) 30.837 30.436

§531§Inkoop

De afdeling Inkoop heeft de opdracht rekening te houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als de kosten op gelijk niveau liggen. Veel bedrijven waar het WZA zaken mee doet geven aan MVO hoog in het vaandel te hebben. 

Het groenvoorzieningsbedrijf waar het WZA mee samenwerkt zet medewerkers in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast proberen wij voor lokale leveranciers of regionaal aanwezige leveranciers te kiezen als dat mogelijk is. Een voorbeeld daarvan is de aanbesteding van de bouw van de nieuwe dialysecentrum.

§234§Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het WZA voelt zich verantwoordelijk voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de afdeling Hotelzaken zijn twee medewerkers werkzaam met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze medewerkers hebben hun sporen verdiend en gebleken is dat zij waarde toevoegen aan de dienstverlening binnen Hotelzaken. Zij hebben inmiddels een contract voor onbepaald tijd gekregen. Daarnaast worden op verschillende plaatsen in de zorg, apotheek en binnen Facilitair en Inkoop mogelijkheden geboden om werkervaring op te doen.

Binnen Hotelzaken wordt met regelmaat plaats geboden aan jongeren met een (wajong-)uitkering om werkervaring op te doen binnen het facilitaire werkveld. Dit is niet altijd onverdeeld succesvol gebleken, maar de moeite waard om te blijven investeren in deze doelgroep.