§116§Financiële verantwoording

§163§Financieel beleid

Het WZA stelt zich structureel ten doel een financieel gezond ziekenhuis te zijn. Dit vereist jaarlijks positieve exploitatieresultaten die kunnen worden aangewend voor versterking van de solvabiliteit en het scheppen van financiële ruimte voor innovatie, geplande bouwactiviteiten, ict-investeringen en verdere ontwikkeling van de te leveren zorg. Uitgangspunten daarbij zijn de continuïteit van de organisatie en het handelen in lijn met corporate governance.

De financiële doelstellingen worden bewaakt aan de hand van maandelijkse managementrapportages. In de kwartaalrapportages wordt vervolgens dieper ingegaan op financiële ontwikkelingen en achterliggende oorzaken. Bovendien worden hierin de financiële risico’s en de bijbehorende maatregelen gerapporteerd. Deze rapportages worden besproken in het directieteam, de auditcommissie en raad van toezicht. Verder is in 2017 de financiële commissie vier keer bijeen geweest om specifieke aandachtspunten op het gebied van financiën te bespreken.

§164§Risicobeheer

Het ziekenhuis rapporteert in het kader van de reguliere planning & control-cyclus over de belangrijkste financiële risico’s en de beheersing van deze risico’s. Input hiervoor komt onder andere vanuit interne analyses, beoordeling van landelijke en regionale ontwikkelingen, interne audits, benchmarks en externe beoordeling door de accountant. Er worden onder andere risico’s onderkend op het gebied van de afspraken met verzekeraars, de ontwikkeling van de zorgvraag, de tijdigheid en juistheid van facturatie, de prijs- en volumeontwikkelingen van dure geneesmiddelen, de ontwikkeling van personele inzet, de financiering en financiële beheersing van investeringsprogramma's en het langere termijn financieel perspectief. Per risico is een inschatting gemaakt van de mogelijke kans en impact en zijn maatregelen benoemd. Monitoring vindt plaats via de reguliere kwartaalrapportages.

Het WZA werkt met een financieel beleidsplan en met een treasurystatuut. Het WZA heeft geen afgeleide financiële instrumenten.

§179§Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Bedrijfsopbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten bedragen € 128,1 miljoen. Dit is een stijging van € 0,9 miljoen ten opzichte van 2016. De totale omzet in 2017 bestaat voor € 115,0 miljoen uit omzet uit zorgprestaties, voor € 1,8 miljoen uit subsidies en voor €  11,3 miljoen uit overige bedrijfsopbrengsten.

In 2016 had het WZA bij een aantal verzekeraars te maken met forse overschrijdingen van de overeengekomen omzetplafonds. Dit is in 2017 voor een groot deel rechtgetrokken door hogere omzetplafonds overeen te komen. Mede hierdoor is de omzet uit zorgprestaties in 2017 € 3,7 miljoen hoger dan voorgaand jaar.

 

 

Bedrijfslasten

De personeelskosten zijn met € 3,7 miljoen gestegen. Dit wordt verklaard uit reguliere effecten van cao en periodieken en door een stijging van de formatie van 918 fte in 2016 tot 950 fte in 2017.

De overige bedrijfskosten zijn per saldo met € 0,6 miljoen gedaald. Deze post bestaat uit stijgers en dalers. Zo stijgen de algemene kosten vanwege onder andere eenmalige projectkosten in het kader van ICT. De patiëntgebonden kosten laten een daling van € 1,5 miljoen zien. Deze daling is eenmalig en wordt grotendeels verklaard door incidentele inkoopvoordelen op dure geneesmiddelen. De dotatie voorziening groot onderhoud is gedaald van € 0,6 miljoen naar € 0,3 miljoen.

De afschrijvingskosten zijn gedaald van € 5,8 miljoen naar € 4,8 miljoen. De afschrijvingskosten bedragen 3,8% van de totale baten. Dit is laag in vergelijking tot andere ziekenhuizen. Dit hangt samen met het lage investeringsniveau van de afgelopen jaren.  

De geconsolideerde deelnemingen, Wilhelmina Zorgservices BV, Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis BV en Huidlaserkliniek WZA BV, hebben gezamenlijk een resultaat van € 131.500 behaald.

Exploitatieresultaat

Het WZA heeft in 2017 een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 3,8 miljoen. De netto winstmarge is 3,0%. Het exploitatieresultaat is € 2,0 miljoen lager dan in 2016. Het resultaat in 2016 werd echter vertekend door een eenmalige bate en de vrijval van een reorganisatievoorziening.

§391§Toestand op balansdatum

Eigen vermogen

Het positieve exploitatieresultaat over 2017 wordt ingezet ter versterking van het eigen vermogen. Het eigen vermogen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is toegenomen van € 39,6 miljoen per ultimo 2016 naar € 43,4 miljoen per ultimo 2017. Hiervan is € 2,3 miljoen opgenomen als bestemmingsreserve implementatie investeringen (voor bouw en ict) en € 1,4 miljoen als bestemmingsreserve personele knelpunten.

Over de periode 2013-2017 heeft het eigen vermogen zich als volgt ontwikkeld:

Over de periode 2013-2017 heeft het eigen vermogen zich als volgt ontwikkeld:

  2017 2016 2015 2014 2013
Eigen vermogen 43.360 39.554 33.740 31.785 29.029

x € 1000

Solvabiliteit

De solvabiliteit is toegenomen van 37,2% naar 44,1%. Deze stijging wordt verklaard door een hoger eigen vermogen in combinatie met een lager balanstotaal. Dit laatste als gevolg van met name de terugbetaling van de overdekking van oude schadelastjaren aan verzekeraars. De solvabiliteit voldoet aan de doelstellingen conform het financieel statuut.

Liquiditeit

De current ratio, ofwel de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen, geeft een indicatie van de liquiditeit. Het WZA streeft naar een current ratio van minimaal 1,0. De current ratio bedraagt ultimo 2017 2,8 en is daarmee in overeenstemming met dit streven. De liquide middelen bedragen per ultimo 2017 € 41,2 miljoen.

Stresstest

De stresstest bestaat uit zes financiële kengetallen die inzicht geven in de capaciteit om aan rente en aflossingen te voldoen, de solvabiliteit en de winstgevendheid. Banken gebruiken deze kengetallen bij het inschatten van risico's voor het verstrekken van financiering. Het WZA voldoet aan alle zes de normen en krijgt daarmee de kwalificatie ‘financieel gezonde zorginstelling’.

De scores van WZA op de zes financiële kengetallen volgens de stresstest.

Kengetal Categorie Norm Score 2016 Score 2017
DSCR Rente/aflossing capaciteit > 1,25x 3,79 2,88
ICR Rente/aflossing capaciteit > 2,00x 5,91 4,17
Net Debt/EBITDA Rente/aflossing capaciteit < 3,50x -2,24 -1,72
Solvabiliteit Solvabiliteit > 20% 37,2 44,1
ROIC Rentabiliteit > 7,5% 62,9 18,2
Rentabiliteit Rentabiliteit > 1,5% 4,6 3,0

Kasstromen en financieringsbehoeften

De mutatie geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bedraagt minus € 14,1 miljoen. De belangrijkste factor is de eerder genoemde afwikkeling van oude jaren met verzekeraars. De post debiteuren en vorderingen laat een incidentele stijging zien van € 4,6 miljoen. Dit is het gevolg van een tijdelijke vertraging van de facturatie eind 2017 in verband met de HiX-implementatie. Het investeringsniveau is in 2017 opnieuw laag geweest in afwachting van de investeringsprojecten in bouw en ict. Er zijn geen nieuwe leningen aangetrokken.

§166§Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich in de periode tussen 31 december 2017 en de datum van vaststelling van de jaarrekening 2017 geen gebeurtenissen voorgedaan die gevolgen hebben gehad voor de financiële resultaten over 2017.