§117§Bestuur, toezicht en medezeggenschap

§159§Normen voor goed bestuur

Model van toezichthoudend bestuur

Het WZA hanteert het model van toezichthoudend bestuur (ook wel raad van toezichtmodel). De raad van toezicht heeft in dit model primair een toezichthoudende en adviserende functie. Dit geldt zowel voor de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen als voor de onderliggende Wilhelmina Zorgservices BV (met daaronder de Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis BV en de Huidlaserkliniek BV). De raad van bestuur is belast met beleidsvorming en beleidsuitvoering. Een en ander is statutair vastgelegd. Klik hier om de statuten van het WZA te raadplegen.

Governancecode Zorg

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg van de Brancheorganisaties Zorg van kracht geworden. De code is in een themavergadering van de raad van toezicht (februari 2017) besproken. Geconcludeerd is dat het WZA en de raad van toezicht in grote lijnen voldoen aan de nieuwe code. Het jaar 2017 is gebruikt om daar waar nodig/wenselijk maatregelen te nemen om geheel compliant te zijn aan deze vernieuwde code.

In dat kader is onder meer:

 • het reglement raad van toezicht ge-update
 • het opleidingsregister ingesteld waarin de scholing van de raadsleden vermeld staat
 • het informatieprotocol geactualiseerd waarin beschreven staat op welke wijze informatieverstrekking van uit de raad van bestuur aan de raad van toezicht plaatsvindt

In januari 2018 is het WZA door het NIAZ geaudit met als inzet het verlengen van de NIAZ-accreditatie. Governance was een van de thema’s die geaudit zijn. Het WZA behaalde hier een 100% score, wat aangeeft dat het WZA compliant is voor wat betreft de governance.

Het WZA past deze Governancecode Zorg 2017 onverkort toe in het streven naar goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording over het beleid en de activiteiten. Dit geldt zowel voor de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen als voor de onderliggende Wilhelmina Zorgservices BV, de Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis BV en de Huidlaserkliniek WZA BV. De code biedt de sector een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen.  

De code is geënt op zeven principes:

 1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
 2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
 3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
 4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
 5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
 6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
 7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

De toepassing van deze principes is niet vrijblijvend. De principes zijn leidend.

Tot op heden gold dat een bepaling werd toegepast of dat een afwijking ervan goed gemotiveerd werd uitgelegd (het bekende ‘pas-toe-of-leg-uit-beginsel’). Voor deze nieuwe code geldt dat er soms bij toepassing juist uitleg nodig is (pas toe en leg uit) maar ook dat in sommige gevallen een afwijking niet aan de orde kan zijn (pas toe!). De code is terug te vinden op http://www.brancheorganisatieszorg.nl/.

Het WZA volgt continu de ontwikkelingen op het terrein van governance maar ook van andere, gerelateerde wetgeving.  

Enquêterecht

Het enquêterecht (het recht om een verzoek in te dienen bij het gerechtshof om een onderzoek in te stellen naar de werkwijze in het WZA) is toegekend aan de cliëntenraad van het WZA.

Externe accountant

Periodiek vindt gestructureerd overleg plaats met de externe accountant. De externe accountant beoordeelt het jaarverslag en controleert de jaarrekening.

ANBI

Het WZA is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

§160§Raad van bestuur en directie

§304§Raad van bestuur

Leden raad van bestuur

De Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen kent tot 1 november 2017 een eenhoofdige raad van bestuur (RvB) die vanaf 1 juni 2007 wordt gevormd door de heer B.A. (Boudewijn) Ponsioen.  Vanaf 1 november 2017 is mevrouw S.P. (Suzanne) Kruizinga toegetreden als lid van de raad van bestuur van het WZA. Samen met de huidige bestuursvoorzitter vormt zij de nieuwe tweehoofdige raad van bestuur. Het reglement raad van bestuur is naar aanleiding van deze mutatie in 2017 herzien.

Taken en bevoegdheden

De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De taken, bevoegdheden en verplichtingen van de RvB zijn vastgelegd in het Reglement raad van bestuur. Dit reglement gaat onder meer in op:

•           de positionering van de RvB in de stichting;
•           de verantwoordelijkheid van de RvB;
•           de wijze waarop de RvB verantwoording aflegt aan de raad van toezicht.

Informatievoorziening

De informatievoorziening naar de raad van toezicht en de medezeggenschapsorganen is eveneens beschreven in het Reglement raad van bestuur. Daarnaast is er een informatieprotocol voor de raad van toezicht dat dieper ingaat op informatievoorziening over de onderwerpen kwaliteit, veiligheid en financiën. Naar aanleiding van de nieuwe Governancecode is dit informatieprotocol in 2017 herzien.

Informatievoorziening aan de RvT heeft in 2017 conform dit protocol plaatsgevonden.

Structuur

Tot de komst van de nieuwe raad van bestuur (november 2017) gaf de voorzitter raad van bestuur rechtstreeks leiding aan de manager zorg a.i., de directeur bedrijfsvoering en de directeur farmacie, alsmede aan de secretaris raad van bestuur. Gezamenlijk vormden zij het directieteam.

Met de komst van het lid raad van bestuur in november 2017 geeft de voorzitter raad van bestuur leiding aan directeur bedrijfsvoering, de directeur farmacie en de secretaris raad van bestuur. Het lid raad van bestuur heeft zorg in portefeuille en geeft leiding aan de SE-leiding zorg.

In 2017 heeft een heroriëntatie op de topstructuur plaatsgevonden die in 2018 geïmplementeerd wordt.

Zie verder bij ‘Medezeggenschap en adviesorganen’.

Nevenfuncties

De heer Ponsioen heeft de volgende nevenfuncties:

 • bestuurslid Coöperatie samenwerkende ziekenhuizen Noord-Nederland;
 • lid bestuur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen;
 • lid bestuur Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen;
 • lid bestuursadviescommissie arbeidsvoorwaarden Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen;
 • lid kwartiermakerstuurgroep ABR (antibioticaresistentie) Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Mevrouw Kruizinga heeft de volgende nevenfuncties:

 • lid raad van toezicht Woonzorg Flevoland;
 • lid adviesraad Vilans.

De nevenfuncties van de raad van bestuur hebben de goedkeuring van de raad van toezicht.

Belangenverstrengeling

De regeling voor tegenstrijdig belang tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse leiding van het ziekenhuis is opgenomen in de statuten. In artikel 6 en 7 van deze statuten staat beschreven hoe mogelijke belangenverstrengeling van de bestuurder wordt voorkomen.

Overleg met inspraakorganen

De raad van bestuur heeft geregeld overleg met de verschillende inspraakorganen van het ziekenhuis. In 2017 was de raad van bestuur dertien keer aanwezig bij de vergadering van de medische staf. Er vond achttien keer overleg plaats met het medisch stafbestuur, vier keer met de SCA, zes keer met de ondernemingsraad en vier keer met de cliëntenraad. Daarnaast is vijf keer overlegd met een gecombineerde delegatie van de vereniging medische staf, de Specialisten Coöperatie Assen (SCA) en de dienstverbanders.

De raad van bestuur maakt deel uit van het directieteam (DT). Het DT overlegt tweewekelijks.

Tijdens bovengenoemde overleggen is gesproken over diverse onderwerpen die bijdragen aan de in de kadernota 2017 verwoorde doelstellingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • de strategische koers van het ziekenhuis;
 • samenwerking WZA en SCA;
 • samenwerking WZA en andere ziekenhuizen;
 • samenwerking in de keten en transmurale zorg;
 • integrale capaciteitsplanning;
 • kwaliteit en veiligheid (o.a. NIAZ Qmentum-accreditatie, IGZ-bezoeken en prestatie-indicatoren);
 • bouw;
 • leiderschapsprogramma;
 • strategische personeelsplanning;
 • verzuimbeleid;
 • implementatie van het nieuwe electronisch patiëntendossier HiX;
 • gezonde toekomst;
 • aanpassing en vaststelling diverse regelingen, procedures en plannen (zoals screeningsbeleid bij indiensttreding nieuwe medewerkers, crisisbeheersplan en ZiROP, medisch ethisch kader).

Bezoldiging

De bezoldiging van de raad van bestuur voldoet aan de WNT-richtlijn (Wet Normering Topinkomens) en wordt conform de WNT openbaar gemaakt. Met inachtneming van die wet, maar ook op basis van de arbeidsovereenkomst, worden geen bonussen of tantièmes uitgekeerd. Er is geen variabele component in de bezoldiging.

In 2015 is de WNT2 van kracht geworden. Op grond hiervan is de voorzitter raad van bestuur opnieuw ingedeeld, nu in de bij de WNT2 behorende bezoldigingsklasse voor de raad van bestuur van het WZA. Materieel valt de voorzitter raad van bestuur binnen het overgangsrecht WNT1.  

De nieuwe bestuurder is conform WNT2 ingedeeld.

De bestuurdersbeloning is destijds tot stand gekomen conform de adviesregeling van de NVZD (de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg). Voor meer informatie over de bezoldiging van de bestuurders verwijzen wij naar de jaarrekening.

WNT-officer

In 2017 is de secretaris raad van bestuur benoemd tot WNT-officer van het WZA.

Onkostenvergoeding de heer B.A. Ponsioen

Representatiekosten € 1.800,00
Reis- en verblijfkosten binnenland € 86,40
Reiskosten buitenland € 0,00
Opleidingskosten € 9.950,00
Overige kosten € 1.769,20
Totaal excl. verzekering en autokosten

    € 13.605,60

Onkostenvergoeding mevrouw S.P. Kruizinga

Representatiekosten € 300,00
Reis- en verblijfkosten binnenland  € 0,00
Reiskosten buitenland € 0,00
Opleidingskosten € 0,00
Overige kosten € 0,00
Totaal excl. verzekering en autokosten € 300,00

§305§Directieteam

Het directieteam (DT) komt tweewekelijks bijeen onder voorzitterschap van de voorzitter raad van bestuur.

Het DT adviseert de raad van bestuur in strategische aangelegenheden, leidend tot besluitvorming die conform de statuten van de stichting aan de raad van toezicht (RvT) ter goedkeuring worden voorgelegd. Het DT besluit over alle overige strategische en tactische kwesties. Dit gebeurt op basis van collegialiteit en consensus. In de gevallen waar geen unanieme besluitvorming tot stand komt, beslist de RvB. De RvB behoudt te allen tijde de bevoegdheid om af te wijken van adviezen en besluiten van het DT. Een afwijkend besluit wordt door de RvB aan het DT gemotiveerd.

De volgende functionarissen hebben in 2017 zitting in het DT:

 • dhr. B.A. Ponsioen, voorzitter raad van bestuur
 • mw. E. Schnerr, manager zorg ad interim (27-3-2017 tot 7-11-2017)
 • mw. S.P. Kruizinga, lid raad van bestuur (vanaf 1-11-2017)
 • mw. A.L. Lukkes, directeur bedrijfsvoering
 • dhr. H. Mulder, directeur farmacie
 • dhr. W.A. Bleeker, directieadviseur, stafbestuurslid (voorzitter stafbestuur) (tot 1-10-2017)
 • Dhr. A.V. Sluijmer, directieadviseur, stafbestuurslid (voorzitter stafbestuur) (vanaf 1-10-2017)
 • mw. D.G. Oenema, directieadviseur, stafbestuurslid

Het DT wordt ondersteund door P. Wijnja (secretaris raad van bestuur) en door het secretariaat raad van bestuur.

§161§Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken, op het handelen van de raad van bestuur en op de financiële huishouding van het ziekenhuis. De RvT is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de raad van bestuur. Daarnaast is de RvT een klankbord voor de raad van bestuur van het WZA.

De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de RvT zijn gebaseerd op de Governancecode Zorg 2017 en vastgelegd in het Reglement raad van toezicht.

Profielschets

De raad van toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder andere de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad nodig heeft voor zijn functioneren. Wanneer zich een vacature in de RvT voordoet, stelt de raad een individueel profiel op voor die betreffende zetel. Dit profiel is afgestemd op de uitdagingen die er zijn binnen het ziekenhuis, de veranderende maatschappelijke opvattingen over de ziekenhuiszorg, de gewenste samenstelling van de raad van toezicht en passend binnen het algemene profiel van de raad. De leden van de raad van toezicht hebben, buiten hun toezichthoudende rol, geen betrokkenheid bij of belangen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Hierop wordt ook bij het invullen van nieuwe vacatures nauwlettend toegezien.

Mevrouw P.W. Geerdink heeft in juni 2017 mevrouw I.A.M. Derks opgevolgd die wegens het eindigen van haar tweede zittingstermijn de RvT heeft verlaten.

In 2017 is gestart met het opstellen van een profiel voor het invullen van de vacature van de heer W.A.H. Nugteren per 1 juni 2018 wegens het eindigen van zijn tweede zittingstermijn.

Besluitenlijst

 • RvT verleent goedkeuring aan het jaardocument 2016
 • RvT verleent goedkeuring aan de jaarrekening 2016
 • RvT verleent goedkeuring aan de begroting 2018
 • RvT stelt vast dat de raad van bestuur ingedeeld wordt conform WNT2
 • RvT benoemt mw. P.W. Geerdink als nieuw lid van de RvT en lid van de auditcommissie
 • RvT benoemt dhr. C. Bus als nieuwe voorzitter van de auditcommissie
 • RvT benoemt dhr. C. Bus als vice-voorzitter van de RvT
 • RvT benoemt dhr. M.S.R. Sitalsing als lid van de remuneratiecommissie.
 • RvT benoemt mw. S.P. Kruizinga als lid raad van bestuur
 • RvT besluit geen kwaliteitscommissie in te stellen. Het onderwerp staat elke vergadering geagendeerd en komt jaarlijks aan de orde in een themavergadering.
 • RvT verleent goedkeuring aan het meerjaren investeringsprogramma ICT
 • RvT verleent goedkeuring aan de notitie structuurontwerp en advies bouw WZA.
 • RvT verleent goedkeuring aan het nieuwe reglement raad van bestuur WZA
 • RvT verleent goedkeuring aan het medisch ethisch kader WZA

Rooster van aftreden

Rooster van aftreden
Leden Eerste benoeming Herbenoeming Aftredingsdatum
dhr. W.A.H. Nugteren 1 juni 2010 1 juni 2014 1 juni 2018
dhr. C. Bus 1 juni 2011 1 juni 2015 1 juni 2019
per 1-6-2016
vicevoorzitter
voorzitter auditcommissie
     
dhr. E.C. Klasen 1 augustus 2015 1 augustus 2019 1 augustus 2023
voorzitter lid remuneratiecommissie      
dhr. M.S.R. Sitalsing 1 augustus 2015 1 augustus 2019 1 augustus 2023
per 1-6-2017:
lid remuneratiecommissie
     
Mw. P.W. Geerdink 1 juni 2017 1 juni 2021 1 juni 2025
op voordracht van de cliëntenraad
lid auditcommissie
     

Aanwezigheid bij vergaderingen

In onderstaande tabel staat de frequentie waarmee de leden de vergaderingen in 2017 hebben bijgewoond. Hierbij staat tussen haakjes het aantal vergaderingen dat het betreffende raadslid had kunnen bijwonen.

Aanwezigheid bij vergaderingen
Dhr. prof. dr. E.C. Klasen tienmaal (10)
Mw. drs. I.A.M. Derks-Groenendijk (tot 1-6-2017) vijfmaal (6)
Mw. drs. P.W. Geerdink (vanaf 1-6-2017) vijfmaal (5)
Dhr. drs. W.A.H. Nugteren negenmaal (10)
Dhr. drs. C. Bus zevenmaal (10)
Dhr. drs. M.S.R. Sitalsing negenmaal (10)

Onderwerpen vergaderingen

Tijdens de reguliere vergaderingen kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: strategisch beleid, ontwikkelingen in de acute zorg, inrichten van de nieuwe topstructuur en de werking hiervan en de uitbreiding van de raad van bestuur in het bijzonder, strategische en financiële risico’s, samenwerkingsverbanden in het algemeen en die met het Martini Ziekenhuis in het bijzonder, de zorgverkoop, integrale capaciteitsplanning, bouw- en renovatieplannen, de aanpak van de vacatures in de raad van toezicht, de projecten Flow@wza en Teken de Toekomst, en de toezicht op besturing.

Het onderwerp ‘kwaliteit en veiligheid’ was een vast punt op de agenda. In de vergadering van februari was de kwaliteitsadviseur bij dit onderwerp aanwezig. Gesproken is onder meer over het volgen van het informatieprotocol van de raad van toezicht, de interne audits en veiligheidsrondes. De raad van toezicht werd onder meer geïnformeerd over de zich voordoende calamiteiten, IGZ-bezoeken, de audit van het nieuwe keurmerk NIAZ/Qmentum 3.0 in januari 2018 en het plan van aanpak hiervoor. Tevens had een afvaardiging van de raad van toezicht zitting in het kernteam Governance dat zich bezig heeft gehouden met de zelfevaluatie voor NIAZ/Qmentum en het oppakken van de hieruit volgende actiepunten.

Op basis van de verstrekte informatie concludeert de raad van toezicht dat de raad van bestuur 'in control is' op het onderwerp kwaliteit en veiligheid.

Zelfevaluatie

Normaliter evalueert de raad van toezicht zichzelf jaarlijks. De laatste keer was in december 2016. Er zijn gedurende het jaar veel onderwerpen besproken waar de RvT reflectie heeft moeten plegen. Daarom is er in de decembervergadering van 2017 voor gekozen om de zelfevaluatie maart 2018 plaats te laten vinden.

Wel heeft aan het eind van iedere vergadering heeft een evaluatie van de vergadering plaatsgevonden.

Informatievoorziening

Naast de vergaderingen wordt de raad van toezicht ook op andere wijze geïnformeerd, zowel schriftelijk als mondeling. Dit is conform hetgeen hierover beschreven staat in het Reglement raad van toezicht en het informatieprotocol dat raad van bestuur en raad van toezicht in onderlinge samenspraak opgesteld hebben.

De raad van toezicht volgt daarnaast de actuele landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en specifiek op het gebied van de ziekenhuissector.

Delegaties van de raad van toezicht hadden in het verslagjaar een ontmoeting met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het stafbestuur. De raad van bestuur was bij deze ontmoetingen aanwezig. Tevens was de raad van toezicht aanwezig bij een bijeenkomst in het kader van het project Teken de Toekomst en heeft ze veiligheidsrondes gelopen.

Commissies

De raad van toezicht heeft twee vaste commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie. De raad heeft in goed overleg besloten om af te zien van het instellen van een separate commissie kwaliteit en veiligheid. In plaats daarvan is één lid specifiek benoemd als portefeuillehouder voor dit onderwerp. Dit lid zorgt ervoor dat het onderwerp in de raadsvergaderingen de aandacht krijgt die het verdient.

De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de gehele raad van toezicht over het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur. Bij deze voorstellen is de wet en regelgeving over de toepassing van de WNT betrokken. Daarnaast voert de remuneratiecommissie het functioneringsgesprek met de raad van bestuur. Het gesprek heeft ook in 2017 in aanwezigheid van beide leden van de remuneratiecommissie plaatsgevonden (met de voorzitter raad van bestuur). Tot slot bereidt deze commissie besluiten voor over de bezoldiging van de raad van toezicht. De precieze taken en werkwijze van de remuneratiecommissie zijn opgenomen in het Reglement raad van toezicht.

De auditcommissie ziet toe op het gevoerde financiële beleid van het ziekenhuis, de daarbij behorende beheer- en risicosystemen en voert namens de raad van toezicht het overleg met de accountant. De auditcommissie adviseert hiertoe de raad van toezicht conform het reglement van de auditcommissie. De auditcommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht, van wie ten minste één met financiële expertise.

De auditcommissie is in verslagjaar 2017 drie keer bijeen geweest in vergadering met de raad van bestuur en de directeur bedrijfsvoering. Tijdens twee vergaderingen was tevens de externe accountant gedeeltelijk aanwezig.

Deze besprekingen stonden in het teken van het volgen van de financiële huishouding van het ziekenhuis. De belangrijkste agendapunten waren:

 • jaarrekening en jaardocument 2016;
 • Management letter 2017
 • financiële ontwikkelingen;
 • beleid en begroting 2018;
 • Gezonde toekomst;
 • stand van zaken zorgverzekeraars;
 • concept business case investeringen en meerjaren investeringsprogramma ICT
 • horizontaal toezicht

De externe accountant heeft in de raadsvergadering in mei een toelichting gegeven op de jaarrekening over 2016.

Bezoldiging raad van toezicht

De raad van toezicht kent een vergoedingsregeling die binnen de in de WNT aangegeven maxima blijft. De regeling wordt tweejaarlijks geëvalueerd. Ze is in 2016 geëvalueerd en ongewijzigd vastgesteld. Voor meer informatie over de bezoldiging van de raad van toezicht wordt verwezen naar de jaarrekening.

De Belastingdienst heeft over stichtingen met een ANBI-status bepaald dat leden van een raad van toezicht geen andere beloning mogen ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld (vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering) ontvangen dat niet bovenmatig is. Het WZA is in bezit van de ANBI-status. De bezoldigingsregeling voldoet aan bovengenoemde bepaling.

Nevenfuncties

De heer prof.dr. E.C. Klasen

Nevenfuncties:

 • Adviseur Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hartstichting
 • Voorzitter Raad van Toezicht NIVEL
 • Voorzitter Strategische Adviesraad TNO Gezond Leven
 • Voorzitter ZonMw commissie Bevorderen van Verantwoord Onderzoek                     
 • Voorzitter ZonMw commissie Personalised Medicine
 • Vice-Voorzitter Raad van Toezicht VUmc
 • Lid Raad van Toezicht VU
 • Lid Raad van Toezicht Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)
 • Lid NWO commissie Replicatieonderzoek
 • Adviseur Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Drs. C. Bus

Hoofdfunctie:
Algemeen directeur en mede-eigenaar Winel Industry Group te Assen

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Advies Store Support
 • Bestuurslid NMT, Netherlands Maritime Technology (voormalig Scheepsbouw Nederland)

Mevrouw drs. I.A.M. Derks-Groenendijk (tot 1 juni 2017)

Hoofdfunctie:
Hoofd bedrijfsvoering fysiotherapiepraktijk Fysio Centrum Beilen, Beilen
Hoofd organisatie, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Oosthalen

Nevenfunctie:
Voorzitter Raad van Commissarissen Onderlinge Univé Samen

Mevrouw P.W. Geerdink (vanaf 1 juni 2017)

Hoofdfunctie: 
Directeur Noordelijk Belastingkantoor

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Liszt Concours
 • Bestuurslid Henk de By Fonds
 • Bestuurslid Stichting Vrienden van het Liszt Concours
 • Lid Raad van Commissarissen Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.
 • Lid van de werkveld adviescommissie Finance & Advise van de Hanzehogeschool Groningen

De heer W.A.H. Nugteren

Hoofdfunctie:
ZZP-er: Nugteren Consultancy Health

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting Burns Turiani
 • Lid Klachtenadviescommissie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Arts & Organisatie

De heer drs. M.S.R. Sitalsing

Hoofdfunctie:
Voorzitter Raad van Bestuur Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Zorg Innovatie Forum
 • Voorzitter Raad van Toezicht RBO Groningen
 • Bestuurslid FC Groningen in de Maatschappij (maatschappelijke rol van de club versterken)
 • Lid Klachtencommissie Koninklijke Visio
 • Bestuurslid Discriminatie Meldpunt Groningen
 • Lid Adviesraad Planbureau Groningen van CMO STAMM
 • Lid Raad van Advies Kennisplatform Integratie & Samenleving
 • Lid Programmaraad RTV-Noord

§162§Medezeggenschap en adviesorganen

§348§Vereniging medische staf

De vereniging medische staf WZA is opgericht per 3 februari 1999. De vereniging heeft tot doel als forum te fungeren voor leden, een goede geneeskundige zorg te bevorderen en de belangen van de leden te behartigen.

Stafbestuur

De vereniging medische staf benoemt een stafbestuur, dat belast is met het besturen van de vereniging. Het stafbestuur heeft de volgende taken:

 • voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering;
 • coördineren van werkzaamheden van de vereniging en de individuele leden;
 • zorgdragen voor een goede onderlinge samenwerking en communicatie tussen de leden;
 • bevorderen van goede samenwerking en communicatie tussen de vereniging en haar leden enerzijds en medewerkers en diensten van het ziekenhuis anderzijds.

Het stafbestuur heeft in 2017 onder andere gesproken met de regionale huisartsencommissie (RHC) en met delegaties van de raad van toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Er is regulier overleg met de raad van bestuur, dat in 2017 19 keer heeft plaatsgevonden.

Ook is er voor de zevende keer een compagnonsdiner georganiseerd voor ruim tachtig genodigde huisartsen en medisch specialisten.

Dienstverbanders Convent

Op 1 januari 2015 is het Dienstverbanders Convent van kracht geworden. In dit convent zijn verenigd de neurologen, kinderartsen, geriaters, revalidatieartsen, anesthesiologen, gynaecologen, psychiaters, apothekers, psychologen en spoedartsen. In 2016 zijn de specialisten in dienstverband gestart om zich te organiseren tot een VMSD (Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband).

Specialisten Coöperatie Assen

De vrijgevestigd specialisten hebben zich georganiseerd in de SCA (Specialisten Coöperatie Assen). De SCA vertegenwoordigt de cardiologen, chirurgen, dermatologen, intensivisten, internisten, KNO-artsen, longartsen, oogartsen, urologen, orthopeden, radiologen en plastisch chirurgen.

§347§Verpleegkundige adviesraad

De verpleegkundige adviesraad (VAR) bestaat uit zeven leden met verschillende verpleegkundige achtergronden. De VAR oefent invloed uit op het ziekenhuisbeleid door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de raad van bestuur. Daarbij is het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundige zorg een prioriteit.

Missie

De verpleegkundige adviesraad van het WZA streeft naar een professioneel bewuste en bekwaam handelende verpleegkundige beroepsgroep, die verantwoordelijkheid neemt en de ruimte krijgt om zo een optimale bijdrage te kunnen leveren aan kwaliteit en veiligheid van zorg.

Visie

Een optimale kwaliteit van zorg is te bereiken door vanuit de specifieke deskundigheid van de verpleegkundige beroepsgroep invloed uit te oefenen op het ziekenhuisbeleid. Het werken aan professionaliteit wordt hierbij als norm gehanteerd.

Overleg en contacten met de achterban

Om draagvlak te onderhouden voor zijn inbreng treedt de VAR op als gesprekspartner die deskundig is op het gebied van de verpleegkundige zorg. In 2017 is regelmatig overlegd met de raad van bestuur. Ook met het lijnmanagement, OR, cliëntenraad, raad van toezicht heeft de VAR contacten onderhouden, om zo draagvlak te creëren voor de VAR en elkaar wederzijds te informeren.

De verpleegkundige adviesraad informeert de verpleegkundige beroepsgroep via intranet en het personeelsblad over activiteiten en ontwikkelingen in de zorg. In 2017 heeft de VAR een symposium georganiseerd voor WZA-verpleegkundigen. Naar aanleiding van de werkconferentie 2016 is het traject professionalisering van de verpleegkundige gestart. Er is een ontwikkelmodel gemaakt voor de individuele verpleegkundige, dat inzicht kan geven op welk punt hij staat in zijn professionele ontwikkeling. Vervolg van het traject zal zijn: evidence based practice, klinisch leiderschap en proactiviteit.

§173§Cliëntenraad

Samenstelling

Het WZA heeft een cliëntenraad. Deze raad functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 

Per 31 december 2017 bestond de cliëntenraad uit de onderstaande personen:

 • mw. M. Bodegom-van der Male (voorzitter), lid sinds 1-1-2010
 • mw. R. Kruisinga (secretaris), lid sinds 1-9-2014
 • dhr. J. van der Vliet (penningmeester), lid sinds 1-4-2010
 • mw. L. Herrmann (vicevoorzitter), lid sinds 1-12-2013
 • dhr. C. Vegter, lid sinds 1-12-2016
 • mw. A. Lalkens, lid sinds 1-12-2017
 • dhr. B. Grasdijk, lid sinds 1-12-2017

Op 31 december 2017 heeft mevrouw Bodegom afscheid genomen van de cliëntenraad. Wij danken haar hartelijk voor haar inbreng in de cliëntenraad sinds haar aantreden.

Overlegvormen en contacten

De cliëntenraad vergadert iedere maand. Daarnaast is er vier keer per jaar een medezeggenschapsvergadering met de raad van bestuur van het ziekenhuis.       

De cliëntenraad gebruikt verschillende bronnen om te weten wat er speelt. Graag wil de cliëntenraad aan de hand van stellingen en opiniërende discussies met elkaar in gesprek. In 2017 heeft de cliëntenraad de volgende contacten onderhouden:

 • eenmaal per jaar overleg met de raad van toezicht
 • enige malen per jaar overleg met de ondernemingsraad en uitwisselen werkplan en jaarverslag
 • tenminste eenmaal per jaar overleg met het medische stafbestuur
 • eenmaal overleg met de verpleegkundige adviesraad (VAR) van het WZA
 • periodiek overleg met de ombudsfunctionaris
 • eenmaal overleg met de cliëntenraad van Martini Ziekenhuis Groningen

Daarnaast zijn er incidenteel bijeenkomsten bijgewoond door de cliëntenraad en gesprekken gevoerd met medewerkers van het WZA.

Speerpunten

In 2017 heeft de cliëntenraad de volgende speerpunten gedefinieerd:

 1. kwaliteit en veiligheid van zorg
 2. patiëntparticipatie
 3. klantgericht werken

Adviezen

Over onderstaande onderwerpen heeft de cliëntenraad in 2017 advies uitgebracht:

 • uitbreiding raad van bestuur
 • rookbeleid
 • wijziging topstructuur Zorg
 • jaarrekening 2016
 • begroting 2018

Deskundigheidsbevordering

De cliëntenraad is aangesloten bij het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en volgt het opleidingsaanbod van het LSR.

§346§Ondernemingsraad

Conform de Wet op de Ondernemingsraden heeft het WZA een democratisch gekozen ondernemingsraad, bestaande uit vijftien personen uit diverse geledingen van de organisatie. De taakverdeling en werkwijze van de OR zijn vastgelegd in een reglement.

Missie

De ondernemingsraad denkt kritisch na over de veranderingen in de organisatie en laat zowel het personele als het organisatorisch belang meewegen in de advisering.

Visie

Wettelijke kaders waaronder de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn het uitgangspunt. De raad geeft gevraagd en ongevraagd zijn mening en richt zich op het gewenste resultaat.

Overlegvormen

De ondernemingsraad komt vier donderdagen per maand bijeen. Een keer per zes weken vindt er een OR-vergadering plaats, evenals een overlegvergadering met de raad van bestuur.

De OR heeft frequent contact met o.a. de voorzitter van het medisch stafbestuur, clustermanagers, PO&O, leidinggevenden en betrokken medewerkers over de aan de OR krachtens de WOR voorgelegde adviesplichtige en instemmingplichtige zaken.